Kwalifikacja rynkowa

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – ROZWÓJ TWOJEJ BRANŻY W SZEROKIEJ PERSPEKTYWIE

PIGC posiada uprawnienia instytucji certyfikującej do nadawania kwalifikacji rynkowej „PLANOWANIE I REALIZOWANIE PROCESU PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”.

Zobacz decyzję IC
Zintegrowany System Kwalifikacji jest to wyodrębniona część Krajowego systemu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

PIGC jako Instytucja Certyfikująca tworzy standardy jakości szkoleń i certyfikacji. Gwarantuje wysoką wartość certyfikacji na podstawie wiarygodnej weryfikacji kompetencji. W całości nadzoruje procesy nadawania kwalifikacji, począwszy od potwierdzenia zdobytej wiedzy na etapie walidacji, poprzez weryfikację i uznanie jej wyników, aż po wydanie stosownego certyfikatu.

Aby potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności należy przejść przez proces sprawdzenia, czyli walidację. Walidacja weryfikuje czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji osiągnęła całość lub część efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji.
Weryfikację przeprowadza Instytucja Certyfikująca.
Po potwierdzeniu wszystkich wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się przez kandydata i uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, kandydat otrzymuje dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji – Certyfikat wraz ze suplementem.
W przypadku negatywnej decyzji walidacyjnej osoba podchodząca do walidacji nie ma prawa otrzymać dokumentu poświadczającego osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.
________________________________________

KRYTERIA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „PLANOWANIE I REALIZOWANIE PROCESU PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

Źródło: Opracowanie własne.
________________________________________

KWALIFIKACJA RYNKOWA „PLANOWANIE I REALIZOWANIE PROCESU PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” jest przygotowana do wykonywania zadań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości w różnych obiektach.
Osoba ta przygotowana jest do samodzielnego wykonywania zleconych jej zadań zawodowych, zgodnie z określonymi procedurami danego miejsca pracy, zasadami zawartymi w Karcie charakterystyki produktu chemicznego i planem higieny oraz obowiązującymi przepisami, w tym związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy.
________________________________________

OBSŁUGA INFORMACYJNO-ADMINISTRACYJNA OSÓB ZAINTERESOWAYNCH PRZYSTĄPIENIEM DO WALIDACJI

Aby wziąć udział w weryfikacji osiągnięcia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” należy przesłać do PIGC formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie na adres mailowy: biuro@pigc.org.pl
Następnie kandydat otrzyma potwierdzenie rejestracji od IC, regulaminy i procedury walidacji w oraz z potrzebną dokumentacją do weryfikacji osiągnięcia kwalifikacji i formularzem opłat.
________________________________________

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Weryfikację przeprowadza Komisja Walidacyjna, składająca się z trzech osób i Sekretarza Komisji.
Weryfikacja efektów uczenia się przebiega w dwóch etapach:

Część teoretyczna

Obejmuje efekt uczenia się „przygotowanie procesu utrzymania czystości” oraz kryterium „przedstawia procedurę postępowania z pustym opakowaniem i produktem chemicznym zgodnie z „Kartą charakterystyki produktu chemicznego”.
Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, rozmowy z komisją (wywiad ustrukturyzowany).
Do testu przystępuje maksymalnie 15 osobowa grupa osób, każda z tych osób siedzi przy osobnym stoliku. Odległość między indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi zapewnia samodzielną pracę osób przystępujących do kwalifikacji rynkowej.
Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej.

Część praktyczna

Obejmuje realizowanie procesu utrzymania czystości.
Obserwacja w warunkach rzeczywistych (obserwacja w miejscu pracy) lub stymulowanych połączona z rozmową z komisją (rozmowa ma każdorazowo charakter uzupełniający).
W warunkach stymulowanych każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym, na sali przebywa maksymalnie 5 osób przystępujących do kwalifikacji rynkowej.
Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz wyposażaniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu.
Odległość między indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi zapewnia samodzielną pracę osób przystępujących do kwalifikacji rynkowej.
________________________________________

CERTYFIKACJA

Po potwierdzeniu wszystkich wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się przez kandydata i uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, kandydat otrzymuje dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji – Certyfikat wraz ze suplementem.
W przypadku negatywnej decyzji walidacyjnej osoba podchodząca do walidacji nie ma prawa otrzymać dokumentu poświadczającego osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.
________________________________________

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

Instytucja Certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, przeprowadzenia etapów weryfikacji, a także decyzji kończącej walidację.
________________________________________

SCHEMAT WALIDACJI DLA KWALIFIKACJI „PLANOWANIE I REALIZOWANIE PROCESU PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI”

________________________________________

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI

Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. Najkrócej można powiedzieć, że Polska Rama Kwalifikacji jest opisem krajowej struktury poziomów kwalifikacji w ZSK.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości”.

________________________________________

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna RODO
________________________________________

INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „PLANOWANIE I REALIZOWANIE PROCESU PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI” I PRZEBIEGU WALIDACJI.

Obwieszczenie kwalifikacji

Obsługa osób poddających się walidacji (kandydatów)

Masz pytanie?

Wybierz dogodną formę kontaktu i zadaj nam nurtujące Cię pytanie. Jak najszybciej postaramy się udzielić fachowej odpowiedzi.

Formularz kontaktowy