Klauzula Informacyjna RODO

 1. Polska Izba Gospodarcza Czystości z siedzibą w Bydgoszczy oświadcza, że administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej RODO.
 2. Polska Izba Gospodarcza Czystości oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją swoich praw można kontaktować się z nim, kierując korespondencję na adres siedziby Polskiej Izby Gospodarczej Czystości lub na adres RODO@pigc.org.pl.
 3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
 4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji zawartej Umowy.
 5. Dane osobowe osób, o którym mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana. Możliwe jest wydłużenie okresu np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
 6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Polska Izba Gospodarcza Czystości nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. Członkowie, Kontrahenci – w przypadku udostępniania danych osobowych swoich pracowników, członków zarządu, wspólników, pełnomocników,współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób Polska Izba Gospodarcza Czystości – poinformuje wskazane osoby o:
 • zakresie danych osobowych dotyczących tych osób przekazanych do PIGC,
 • tym, że źródłem, od którego PIGC pozyskała ich dane, jest wspomniany Członek, Kontrahent,
 • tym, że PIGC jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane na zasadach określonych powyżej.
 1. Podanie danych osobowych w rozumieniu ust. 1 wymagane jest do zawarcia Umowy z PIGC. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Żądanie usunięcia przez osobę fizyczną wskazaną do kontaktu przez członka PIGC jej danych osobowych lub żądanie ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych skutkuje obowiązkiem niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. Do tego czasu za osoby wskazane do kontaktu uznaje się osoby wskazane w KRS lub CEIDG.

Masz pytanie?

Wybierz dogodną formę kontaktu i zadaj nam nurtujące Cię pytanie. Jak najszybciej postaramy się udzielić fachowej odpowiedzi.

Formularz kontaktowy