About Us

Court Experts

null

Małgorzata Zaleńska

 tel. 512 650 016

 e-mail: m.zalenska@impel.pl

Od 1973 roku jest biegłą sadową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu ,w zakresie włókiennictwa i pralnictwa. Przez wiele lat była rzeczoznawcą we Wrocławskiej Izbie Rzemieślniczej.

Ukończyła studia o kierunku pralniczym w Niemczech.

Już ponad 47 lat pracuje w branży pralniczej  na stanowisku technologa pralnictwa.

null

Jolanta Sergot-Kowalska

tel. 604 432 290

e-mail: jola@sprzataj.pl

Wieloletni ekspert branżowy, Dyrektor Cleaning Consulting. Autorka książki „Profesjonalne utrzymanie czystości – 20 lat doświadczeń”

W branży profesjonalnego utrzymania czystości pracuje od roku 1991. W 2008 roku, jako pierwsza w Polsce została biegłym sądowym w zakresie utrzymania czystości obiektów.

null

Ewa Elsner

tel. 510 011 794

e-mail: e.elsner@impel.pl

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej wydziału Inżynierii Sanitarnej, ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Nieruchomościami na Politechnice Wrocławskiej oraz „Prawa ochrony środowiska” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, wiceprezes PIGC w latach 2008-2012. Od 2008 r biegły sądowy w dziedzinie Inżynierii Sanitarnej w zakresie technologia i normy utrzymania czystości obiektów oraz usługi porządkowe. Pracuje jako Główny Technolog w spółce Grupy Kapitałowej Impel.

Information for candidates for court experts

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego).

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w o ustanowienie biegłym sądowym w danym zakresie,
 • życiorys / CV,
 • kwestionariusz osobowy (formularz),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego ( koszt 30 zł),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł. od wniosku o ustanowienie biegłym,
 • dyplomy i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w danej dziedzinie,
 • pisemne oświadczenie, o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • opinia pracodawcy / kopia zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w przypadku osoby wykonującej wolny zawód wymagana jest opinia organizacji samorządu zawodowego, do której osoba ta należy (§ 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych),

Regulacje prawne dotyczące biegłych:

Przepisy regulujące status i czynności biegłych:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883.

Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek . wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. 2013 poz. 508).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013 poz. 518).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.

Sądy Okręgowe

W Polsce istnieje 45 sądów okręgowych:

 1. Sąd Okręgowy w Białymstoku,
 2. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej,
 3. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,
 4. Sąd Okręgowy w Częstochowie,
 5. Sąd Okręgowy w Elblągu,
 6. Sąd Okręgowy w Gdańsku,
 7. Sąd Okręgowy w Gliwicach,
 8. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim,
 9. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze,
 10. Sąd Okręgowy w Kaliszu,
 11. Sąd Okręgowy w Katowicach,
 12. Sąd Okręgowy w Kielcach,
 13. Sąd Okręgowy w Koninie,
 14. Sąd Okręgowy w Koszalinie,
 15. Sąd Okręgowy w Krakowie,
 16. Sąd Okręgowy w Krośnie,
 17. Sąd Okręgowy w Legnicy,
 18. Sąd Okręgowy w Lublinie,
 19. Sąd Okręgowy w Łodzi,
 20. Sąd Okręgowy w Łomży,
 21. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu,
 22. Sąd Okręgowy w Olsztynie,
 23. Sąd Okręgowy w Opolu,
 24. Sąd Okręgowy w Ostrołęce,
 25. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim,
 26. Sąd Okręgowy w Płocku,
 27. Sąd Okręgowy w Poznaniu,
 28. Sąd Okręgowy w Przemyślu,
 29. Sąd Okręgowy w Radomiu,
 30. Sąd Okręgowy w Rzeszowie,
 31. Sąd Okręgowy w Siedlcach,
 32. Sąd Okręgowy w Sieradzu,
 33. Sąd Okręgowy w Słupsku,
 34. Sąd Okręgowy w Suwałkach,
 35. Sąd Okręgowy w Szczecinie,
 36. Sąd Okręgowy w Świdnicy,
 37. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,
 38. Sąd Okręgowy w Tarnowie,
 39. Sąd Okręgowy w Toruniu,
 40. Sąd Okręgowy w Warszawie,
 41. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie,
 42. Sąd Okręgowy we Włocławku,
 43. Sąd Okręgowy we Wrocławiu,
 44. Sąd Okręgowy w Zamościu,
 45. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze.
en_GBEnglish (UK)