Walne Zebranie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

Walne Zebranie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

W dniu 22 czerwca 2021 roku w Tuszynie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z Działalności Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok, a także plan działania na najbliższe lata.
Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdania z minionego okresu i podjęło następujące uchwały:
1. W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
2. W sprawie udzielenia absolutorium Radzie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
3. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
4. W sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za 2020 r. Polskiej Izby Gospodarczej Czystości oraz przekazanie zysku na cele statutowe.
5. W sprawie przyjęcia planu prac Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

W gronie zgromadzonych Członków PIGC mieliśmy także okazję porozmawiać i wymienić się refleksjami na temat wszystkich naszych aktywności.


en_GBEnglish (UK)