Nowe regulacje związane z kartą charakterystyki

Nowe regulacje związane z kartą charakterystyki

Zmiany kart charakterystyki

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. wraz z dniem 1 stycznia 2021 wchodzą w życie nowe regulacje związane z kartą charakterystyki. Według nowych przepisów na karcie charakterystyki będzie trzeba uwzględnić stężenia graniczne, charakterystykę nanopostaci cząstek oraz zawrzeć informacje na temat bezpieczeństwa substancji, między innymi jej wpływu na funkcjonowanie układu hormonalnego (zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605).

Obowiązujący dotychczas format karty, nieuwzględniający zmian Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 charakterystyki będzie można stosować do 31 grudnia 2022 r.

Pełna treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r:

Akt prawny wchodzi w życie dnia 16 lipca 2020 r.

Powyższe rozporządzenie ustanawia zmiany w formacie karty charakterystyki, uwzględnia nowe podsekcje i modyfikuje brzmienie tytułów niektórych podsekcji. Obowiązek stosowania zmian przypada na 1 stycznia 2021 r., a dotyczą one między innymi:

 • konieczności podania w kartach specyficznych stężeń granicznych, współczynników mnożenia i szacunków toksyczności ostrej ustalonych zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).
 • obowiązku umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci lub zestawu podobnych nanopostaci, określając charakterystykę cząstek.
 • nakazu podania informacji odnośnie właściwości substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.
 • w sekcji 3 karty charakterystyki obliguje między innymi do podania:
  – substancji powodujących zagrożenie po aspiracji w stężeniu ≥ 1 %
  – substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu ≥ 0,1 %.

Ponadto rozporządzenie:

 • modyfikuje obecnie obowiązujące właściwości fizykochemiczne i wprowadza możliwość uwzględnienia w sekcji 9 nowych, jeżeli ich wskazanie jest istotne dla bezpiecznego stosowania danej substancji lub mieszaniny.
 • wyodrębnia nową podsekcję 11.2 dotyczącą innych informacji o zagrożeniach.
 • wprowadza nową podsekcję 12.6 mówiącą o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.
 • zmienia brzmienie poszczególnych podsekcji w sekcji 14.

Obowiązujący dotychczas format karty, nieuwzględniający zmian Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 charakterystyki będzie można stosować do 31 grudnia 2022 r.


pl_PLPolski