Obowiązek zasłaniania nosa i ust w pracy

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w pracy

Obowiązek zasłaniania nosa w pracyPragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 listopada br. od 28 listopada do 27 grudnia na obywateli został nałożony obowiązek zasłaniania nosa i ust przez cały okres przebywania w miejscu pracy, gdy tylko w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Ponadto podtrzymany jest nakaz obowiązkowej, wynoszącej minimum 1,5m odległości między biurkami pracowników.

Treść artykułu:

25.1. Do dnia 27 grudnia 2020r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40ust.1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087 i1517), ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa wart.5ust.1pkt1lit.a ustawy zdnia21grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  1. a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  2. b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art.3ust.2 ustawy z dnia 24czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z2020r. poz.1910) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  3. c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  4. d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

całość Rozporządzenia RM dostępna jest pod adresem www:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000209101.pdf


pl_PLPolski