PIGC zwróciła się do Pani Minister Jadwigi Emilewicz z postulatami branży

PIGC zwróciła się do Pani Minister Jadwigi Emilewicz z postulatami branży

Przyszłość branży utrzymania czystości w dobie pandemii – PIGC walczy o dobro firm należących do sektora czystości

Branża profesjonalnego utrzymania czystości jest jedną z tych, które zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-19. Firmy do niej należące znajdują się w pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, a ich funkcjonowanie jest kluczowe dla rozwoju sytuacji. Projekt „Tarczy antykryzysowej” nie gwarantuje rozwiązania wszystkich problemów wynikających z pandemii. W związku z powyższy, Polska Izba Gospodarcza Czystości wystąpiła do Pani Minister Jadwigi Emilewicz z postulatami mającymi na celu zabezpieczenie przyszłości sektora. PIGC przygotowała najważniejsze kwestie i rozwiązania ukierunkowane bezpośrednio w stronę firm działających w tym sektorze. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem i postulatami przedstawionymi Pani Minister Emilewicz.

“Na branżę utrzymania czystości składają się firmy sprzątające, producenci chemii, sprzętu i maszyn, a także zaplecze transportowe, HR, biurowe i R&D. Łącznie w sektorze zatrudnionych jest w Polsce ok. 700 tys. osób, a wartość rynku to ok. 17 mld zł. Nasz sektor jest jednym z tych, które stoją najbliżej wydarzeń związanych z zapobieganiem oraz usuwaniem skutków pandemii koronawirusa. Jest także bardzo mocno narażony na szybkie i zdecydowane odczuwanie skutków ekonomicznych tej trudnej i bezprecedensowej sytuacji.
Wobec tego Polska Izba Gospodarcza Czystości, po konsultacjach branżowych, pragnie zwrócić Pani uwagę na kwestie istotne z punktu widzenia zabezpieczenia przyszłości branży. Wprowadzony pakiet ustaw „Tarcza Antykryzysowa” nie rozwiązuje w pełni problemów, przed jakimi stoją obecnie przedsiębiorcy.
Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następujących rozwiązań – ukierunkowanych bezpośrednio w stronę branży utrzymania czystości.

I. Kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe

1. Całkowite zwolnienie ze składek ZUS na okres trzech miesięcy dla wszystkich przedsiębiorców branżowych – z pominięciem wykazu spadku obrotów (przyśpieszenie procedury).

2. Zlikwidowanie zależności pomiędzy dofinansowaniem do zatrudnienia osób niepełnosprawnych a brakiem zaległości w składkach ZUS.

3. Przejęcie kosztu zwolnień lekarskich pracowników z tytułu zakażenia koronawirusem lub kwarantanny (przejęcie wypłaty świadczenia od 1-go dnia choroby przez ZUS).

4. Zwolnienie przedsiębiorców z naszej branży w marcu, kwietniu i maju (procentowo w zależności od utraconych dochodów) z podatku CIT, PIT, PEFRON.

5. Odblokowanie środków zatrzymanych w ramach split payment.

6. Dofinansowanie przestojów – realna ochrona przed zwolnieniami pracowników.

7. Wprowadzenie możliwości wysyłania pracowników na urlopy wypoczynkowe jednostronnie wskazane przez pracodawcę.

II. Kwestie dotyczące przetargów

1. Odstąpienie od ogłaszania nowych postępowań przetargowych – do czasu zakończenia pandemii. Do tego czasu prosimy także o uruchomienie procedury przedłużania zawartych wcześniej kontraktów bez rozpisywania nowych postępowań. Obecnie brak jest możliwości wykonania wizji obiektów oraz badań lekarskich dla nowo zatrudnianych osób, co znacząco wpływa na określanie cen w procesie przetargowym.

2. Likwidacja lub znaczące obniżenie wadiów oraz zabezpieczenia należytego wykonania usługi.

3. Ustalenie korzystnych dla branży zasad zawieszania kontraktów przetargowych. Umowy o pracę są w naszej branży głównym kosztem kontraktów. W przypadku decyzji o ograniczeniu powierzchni do sprzątania lub zmian w kontrakcie ograniczających koszty, ciężar umów pozostaje (możliwe jest zakończenie lub zawieszenie kontraktu, ale zamawiający nadal – do czasu rozwiązania umów, musi ponosić ich koszty oraz koszty odpraw).

III. Inne kwestie branżowe

1. Rozszerzenie pomocy publicznej o pomoc dla dużych przedsiębiorstw z branży utrzymania czystości.

2. Pomoc firmom branżowym w pozyskaniu kredytów poprzez udzielenie gwarancji przez Państwo.

3. Formalne uznanie punktów sprzedaży i punktów serwisowych oraz producentów ich zaopatrujących (dostarczających sprzęt i chemię do usług utrzymania czystości) za niezbędne dla zaspokajania bieżących potrzeb ludności – a w konsekwencji – traktowanie analogicznie do sprzedaży paliw, produktów spożywczych czy farmaceutyków.

4. Zapewnienie alkoholu etylowego do produkcji środków dezynfekcyjnych. Brak alkoholu podwyższył jego cenę już o ponad 100 proc., co w konsekwencji prowadzi do wzrostu cen środków czystości.

5. Zapewnienie dostępu do opakowań do środków czystości. Opakowania te w dużej mierze produkowane są w Chinach (nakrętki, pompki i spryskiwacze), a ich brak ogranicza skalę produkcji (brak możliwości pakowania i sprzedaży substancji do dezynfekcji).

6. Utworzenie ekspresowej ścieżki uzyskania atestów na produkcję środków dezynfekcyjnych.

7. Poprawa cen i dostępności środków ochrony osobistej dla pracowników branży. Pracownicy liniowi, ze względu na bliski kontakt z potencjalnie zarażonymi osobami i skażonymi powierzchniami, powinni być zabezpieczeni podobnie do personelu medycznego. Obecnie nie ma takiej możliwości ze względu na brak dostępności środków ochronnych a także na bardzo wysokie ceny.


pl_PLPolski