Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości informuje o Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości połączonym z częścią integracyjną (28 maj 2019r. od godziny 13:00).

Termin: 28-29 maja 2019r.

Miejsce: Hotel Grzegorzewski,  ul. 3-go Maja 59, 95-080 Tuszyn

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PIGC (29 maj 2019r.):
10.00 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków PIGC – pierwszy termin
10.30 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków PIGC – drugi termin
Obrady Walnego Zgromadzenia Członków PIGC:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wybór Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Członków,
3. Sprawdzenie listy obecności,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Powołanie Komisji mandatowo-skrutacyjne,
6. Powołanie Komisji uchwał i wniosków,
7. Sprawozdania z działalności Rady za rok 2018,
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018,
9. Sprawozdanie finansowe Izby za 2018 rok,
10. Opinia Komisji Rewizyjnej za rok 2018 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
11. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań i podjęcie uchwał,
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Izby za 2018 rok,
b) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Izby za 2018 rok,
c) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
d) udzielenie absolutorium Radzie Izby,
e) udzielenie absolutorium Zarządowi Izby,
12. Wybory członków Komisji Rewizyjnej,
a). Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
b). Głosowanie w sprawie członków Komisji Rewizyjnej,
13. Przedstawienie programu prac Izby na najbliższy rok,
14. Dyskusja nad przedstawionym programem,
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu prac Izby,
16. Wolne wnioski,
17. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
18. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,
19. Zamknięcie obrad.


pl_PLPolski